Điều khoản sử dụng của Lái Xe (Privacy Policy)

1. Giới thiệu về Điều khoản sử dụng dịch vụ của Lái xe (“Điều Khoản Lái Xe”)

Vui lòng đọc Điều Khoản Lái Xe này một cách cẩn thận. Lái xe xác nhận rằng Lái xe đã đọc, hiểu, chấp nhận và đồng ý với Điều Khoản Lái Xe này và sẽ bị ràng buộc bởi Điều khoản này. Nếu Lái xe không đồng ý bị ràng buộc bởi Điều khoản này, Lái xe không được truy cập hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của Dịch Vụ. Điều Khoản Lái Xe này là một thỏa thuận pháp lý ràng buộc giữa Lái xe và VATO.EC.

2. Giới thiệu về VATO.EC

VATO.EC là công ty thực hiện hoạt động và vận hành công nghệ di động cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử (“TMĐT”) trong ngành giao thông vận tải. VATO.EC không cung cấp dịch vụ vận tải, cũng không đóng vai trò là hãng vận tải hoặc nhà cung cấp dịch vụ vận tải, nhà cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh, bưu chính, nhà cung cấp dịch vụ giao hàng, nhà cung ứng hoặc nhà điều hành thực phẩm và đồ uống, nhà điều hành cho thuê taxi hoặc xe tư nhân. Tất cả Dịch Vụ Vận Tải do Lái xe/ Bên cung cấp dịch vụ vận tải cung cấp trực tiếp cho Người Dùng.

3. Định nghĩa và Giải thích

Trong Điều Khoản Lái Xe này, các thuật ngữ sau có ý nghĩa như sau:

Tài Khoản có nghĩa là Tài Khoản đã đăng ký mà Lái xe nhận được để sử dụng Dịch Vụ;

Ứng Dụng Tài Xế có nghĩa là công nghệ điện tử do VATO.EC cung cấp cho Lái xe để kết nối với Người Dùng;

Tài Khoản FUTAPAY có nghĩa là Tài Khoản ví tín dụng do VATO.EC phát triển và được sử dụng để thanh toán thay thế cho việc sử dụng tiền mặt cho các dịch vụ.

Thiết Bị Di Động là điện thoại thông minh, máy tính bảng hoặc thiết bị di động khác do Lái xe sở hữu hoặc kiểm soát mà Lái xe sử dụng để kết nối với Ứng Dụng Tài Xế;

Chính Sách có nghĩa là mọi chính sách, hướng dẫn hoặc chỉ dẫn do VATO.EC cung cấp vào từng thời điểm, trong từng trường hợp được cập nhật vào từng thời điểm.

Dịch Vụ có nghĩa là các dịch vụ do VATO.EC cung cấp để kết nối Lái xe với Người Dùng, bao gồm thông qua Ứng Dụng Tài Xế, Ứng Dụng Người Dùng và các phần mềm, trang điện tử, nền tảng, dịch vụ thanh toán và hệ thống hỗ trợ liên quan. Để tránh nhầm lẫn, Dịch Vụ do VATO.EC cung cấp không bao gồm Dịch Vụ Vận Tải;

Phí Dịch Vụ được định nghĩa tại điều 9.8;

Dịch Vụ Vận Tải có nghĩa là việc Lái xe cung cấp các dịch vụ vận tải, bao gồm vận chuyển hàng hóa, thức ăn đồ uống và/hoặc hành khách cho Người Dùng;

Người Dùng có nghĩa là người dùng cuối đã đăng ký của Ứng Dụng Người Dùng;

Ứng Dụng Người Dùng có nghĩa là ứng dụng điện tử do VATO.EC cung cấp cho Người Dùng để kết nối với Lái xe;

Cước Phí Người Dùng được định nghĩa tại điều 9.3;

Thông Tin Người Dùng có nghĩa là thông tin về Người Dùng được cung cấp cho Lái  xe bởi VATO.EC, thông tin này có thể bao gồm tên, vị trí đón, thông tin liên hệ và hình ảnh của Người Dùng;

Xe có nghĩa là xe mà Lái xe sử dụng cho mục đích cung cấp Dịch Vụ Vận Tải.

4. Trách nhiệm của Lái xe

Cam kết của Lái xe với VATO.EC

4.1 Lái xe cam đoan, đảm bảo và cam kết trên cơ sở liên tục trong suốt thời hạn của Điều Khoản Lái Xe này rằng:

4.1.1 Lái xe có đầy đủ quyền hạn và thẩm quyền để ký kết Điều Khoản Lái Xe này và thực hiện các nghĩa vụ của Lái xe theo Điều Khoản Lái Xe này;

4.1.2 Lái xe sở hữu hoặc có quyền và thẩm quyền hợp pháp để vận hành Xe và rằng Xe đáp ứng các tiêu chuẩn áp dụng về an toàn và bảo trì cho phương tiện cùng loại, đang trong tình trạng hoạt động tốt và đang trong tình trạng sạch sẽ và tiện nghi phù hợp cho việc cung cấp Dịch Vụ Vận Tải tương ứng;

4.1.3 Lái xe có và sẽ duy trì Điều Khoản Lái Xe bảo hiểm trách nhiệm hợp lệ cho hoạt động của Xe và/hoặc bảo hiểm kinh doanh để bảo hiểm mọi tổn thất dự kiến liên quan đến việc cung cấp Dịch Vụ Vận Tải, trong mỗi trường hợp phải bao gồm bồi thường thiệt hại cho Lái xe, hành khách của Lái xe, bất kỳ hàng hóa hoặc mặt hàng nào khác, Xe của Lái xe, và bất kỳ bên thứ ba nào, ở mức bồi thường bảo hiểm đáp ứng các yêu cầu tối thiểu theo Luật Áp Dụng và các Chính Sách. VATO.EC không kiểm soát, hoặc tư vấn cho Lái xe chính sách bảo hiểm, và cũng không có nghĩa vụ phải thu xếp các chính sách bảo hiểm thay mặt Lái xe;

4.1.4 Lái xe sẽ chỉ sử dụng Dịch Vụ cho mục đích hợp pháp và chỉ cho mục đích mà Dịch Vụ được dự định sẽ được sử dụng;

4.1.5 Lái xe nhanh chóng cung cấp cho VATO.EC bất kỳ tài liệu hoặc thông tin bổ sung nào theo yêu cầu của VATO.EC, bao gồm chứng minh thư, căn cước, bằng chứng nhận diện, bằng chứng quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng Xe. Lái xe xác nhận rằng Lái xe có thể phải chịu sự kiểm tra về lý lịch, án tích hình sự và hồ sơ lái xe vào từng thời điểm và Lái xe sẽ hợp tác để kiểm tra những thủ tục này theo yêu cầu của VATO.EC;

4.1.6 Lái xe phải đảm bảo rằng bất kỳ tài liệu và thông tin nào do Lái xe cung cấp cho VATO.EC là luôn chính xác, cập nhật, đầy đủ và không gây nhầm lẫn;

4.1.7 Lái xe không được thực hiện mọi hành vi gian lận, lừa đảo hoặc bất hợp pháp; và

4.1.8 Lái xe không được làm hư hỏng hoặc gây ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của mạng mà Dịch Vụ hoạt động.

4.2 Lái xe là nhà cung cấp Dịch Vụ Vận Tải và do đó phải tự chịu trách nhiệm thực hiện Dịch Vụ Vận Tải an toàn, hiệu quả và phù hợp bằng tất cả kỹ năng và cẩn trọng hợp lý. Lái xe phải tự chịu trách nhiệm cung cấp tất cả các thiết bị, vật liệu, công cụ và các vật dụng cần thiết khác cho việc thực hiện Dịch Vụ Vận Tải an toàn, hiệu quả và phù hợp. Lái xe chịu trách nhiệm về sự an toàn của chính Lái xe và của Người Dùng, trong việc thực hiện Dịch Vụ Vận Tải, và Lái xe phải thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa cần thiết.

4.3 Mặc dù Lái xe tự chịu trách nhiệm đối với việc cung cấp Dịch Vụ Vận Tải, nhưng VATO.EC có quyền xử lý mọi khiếu nại của Người Dùng theo quy định của VATO.EC, hoặc mọi khiếu nại mà Lái xe có thể có đối với bất kỳ Người Dùng nào. Lái xe đồng ý tuân thủ Luật Áp Dụng, Điều Khoản Lái Xe này và các Chính Sách trong việc xử lý khiếu nại của VATO.EC.

5. Tài Khoản của Lái xe

5.1 Để truy cập Dịch Vụ với tư cách là Lái xe, Lái xe phải đăng ký và duy trì Tài Khoản với tư cách là người dùng của Ứng Dụng Tài Xế.

5.2 Lái xe chịu trách nhiệm về tất cả các hoạt động được thực hiện trên Tài Khoản của Lái xe. Lái xe:

5.2.1 Chỉ được có một Tài Khoản;

5.2.2 Phải giữ bí mật và bảo vệ an toàn thông tin Tài Khoản của Lái xe (bao gồm cả thông tin đăng nhập của Lái xe);

5.2.3 Không được cung cấp cho bất kỳ người nào khác quyền truy cập vào Tài Khoản của Lái xe, bao gồm cả việc chuyển giao Tài Khoản hoặc thông tin từ Tài Khoản của Lái xe cho bất kỳ người nào khác; và

5.2.4 Phải thông báo ngay cho VATO.EC nếu Lái xe nghi ngờ có bất kỳ hành vi truy cập hoặc sử dụng trái phép nào đối với Tài Khoản của Lái xe.

5.3 VATO.EC có quyền chặn hoặc từ chối quyền truy cập vào Tài Khoản của Lái xe, và/hoặc chặn các tính năng tích hợp sẵn trong Ứng Dụng Tài Xế, mà không ảnh hưởng đến các quyền và biện pháp khắc phục khác của mình:

5.3.1 Nếu VATO.EC cho rằng, theo toàn quyền quyết định của VATO.EC, Lái xe đã vi phạm bất kỳ quy định nào trong Điều Khoản Lái Xe này hoặc các Chính Sách;

5.3.2 Trong một quá trình điều tra;

5.3.3 Nếu Lái xe nợ VATO.EC bất kỳ khoản tiền nào;

5.3.4 Nếu số dư trong Tài Khoản FUTAPAY của Lái xe giảm xuống dưới ngưỡng tối thiểu do VATO.EC quy định cụ thể vào từng thời điểm;

5.3.5 Nếu Điều Khoản Lái Xe này bị chấm dứt vì bất kỳ lý do nào;

5.3.6 Các trường hợp khác theo quyết định hợp lý của VATO.EC.

6. Việc sử dụng Dịch Vụ của Lái xe

Khi sử dụng Dịch Vụ, Lái xe không được:

6.1 Chuyển quyền sử dụng, chuyển quyền sử dụng lại, bán, bán lại, chuyển giao, chuyển nhượng, phân phối hoặc khai thác về mặt thương mại khác hoặc cung cấp Dịch Vụ cho bất kỳ bên thứ ba nào theo bất kỳ hình thức nào;

6.2 Sửa đổi hoặc tạo các tác phẩm phái sinh dựa trên Dịch Vụ hoặc thiết kế kỹ thuật đảo ngược hoặc truy cập phần mềm nền tảng vì bất kỳ lý do nào;

6.3 Sử dụng Dịch Vụ để tạo sản phẩm hoặc dịch vụ cạnh tranh, tạo sản phẩm bằng các ý tưởng, tính năng, chức năng hoặc đồ họa tương tự như Dịch Vụ, sao chép bất kỳ ý tưởng, tính năng, chức năng hoặc đồ họa nào của Dịch Vụ, hoặc khởi chạy chương trình hay tập lệnh tự động mà có thể thực hiện nhiều yêu cầu máy chủ trong mỗi giây, hoặc gây ra tổn thất nghiêm trọng hay cản trở hoạt động và/hoặc hiệu suất của Dịch Vụ, hoặc cố gắng truy cập trái phép vào Dịch Vụ hoặc các hệ thống hay mạng liên quan;

6.4 Sử dụng bất kỳ ứng dụng hoặc quy trình nào để truy xuất, lập chỉ mục, “khai thác dữ liệu” hoặc theo bất kỳ cách nào sao chép hoặc phá cấu trúc điều hướng, giao diện hoặc nội dung của Dịch Vụ;

6.5 Đăng, phân phối hoặc sao chép theo bất kỳ cách nào, bất kỳ tư liệu có bản quyền, thương hiệu hoặc thông tin độc quyền nào khác mà không có sự đồng ý trước của chủ quyền sở hữu đó, hoặc xóa mọi thông báo về bản quyền, thương hiệu hoặc quyền sở hữu độc quyền khác có trong Dịch Vụ;

6.6 Gửi hoặc lưu trữ bất kỳ tư liệu nào vì mục đích bất hợp pháp hoặc gian lận;

6.7 Gửi thư rác hoặc các tin nhắn không được yêu cầu, hoặc thực hiện các hành vi khác gây phương hại, phiền toái, bất tiện hoặc thực hiện việc đặt yêu cầu dịch vụ giả mạo;

6.8 Gửi hoặc lưu trữ tư liệu vi phạm, dung tục, đe doạ, phỉ báng, hoặc tư liệu bất hợp pháp hay sai trái;

6.9 Gửi tư liệu có chứa virus phần mềm, worm, trojan hoặc mã, tệp, tập lệnh, tác nhân hay chương trình máy tính có hại khác;

6.10 Can thiệp hoặc làm gián đoạn tính toàn vẹn hoặc hiệu suất hoạt động của Dịch Vụ hoặc dữ liệu chứa trong Dịch Vụ;

6.11 Mạo danh bất kỳ chủ thể hoặc đơn vị nào hoặc khai báo sai về mối quan hệ của Lái xe với một chủ thể hoặc đơn vị;

6.3.12 Cố ý khai báo sai vị trí hoặc địa điểm của Lái xe; hoặc

6.3.13 Gây thiệt hại cho uy tín của VATO.EC theo bất kỳ hình thức nào.

7. Thiết Bị Di Động của Lái xe

7.1 Quyền truy cập của Lái xe vào Ứng Dụng Tài Xế sẽ thông qua Thiết Bị Di Động. Lái xe có trách nhiệm kiểm tra và đảm bảo rằng Lái xe tải xuống và cài đặt đúng phần mềm (bao gồm phiên bản mới nhất của Ứng Dụng Tài Xế) vào Thiết Bị Di Động của Lái xe. VATO.EC không chịu trách nhiệm nếu Lái xe không có thiết bị tương thích hoặc nếu Lái xe không cài đặt phiên bản mới nhất của phần mềm (bao gồm phiên bản mới nhất của Ứng Dụng Tài Xế) vào Thiết Bị Di Động của Lái xe.

7.2 Trong trường hợp Thiết Bị Di Động bị mất, bị đánh cắp, bị hỏng và/hoặc không thuộc quyền chiếm hữu hay kiểm soát của Lái xe, và điều này làm lộ thông tin Tài Khoản của Lái xe cho người khác hoặc ảnh hưởng đến quyền và/hoặc biện pháp khắc phục hợp pháp của VATO.EC, Lái xe phải thông báo ngay cho VATO.EC và tuân thủ quy trình được VATO.EC thông báo.

7.5 Lái xe chỉ có thể truy cập Tài Khoản của Lái xe thông qua Thiết Bị Di Động sử dụng số điện thoại đã được cung cấp cho VATO.EC trong quá trình đăng ký Tài Khoản. Lái xe không được cho mượn, cho thuê hoặc chuyển giao Thiết Bị Di Động cho bất kỳ người nào khác với mục đích truy cập Tài Khoản của Lái xe mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của VATO.EC.

7.6 Ứng dụng Driver thu thập dữ liệu vị trí để kích hoạt các tính năng nhận chuyến đi, theo dõi tuyến đường và tính toán khoảng cách ngay cả khi ứng dụng bị đóng hoặc không được sử dụng

8. Mối quan hệ của Lái xe với VATO.EC

8.1 Mối quan hệ của Lái xe với VATO.EC là mối quan hệ của một nhà thầu độc lập. Lái xe đồng ý rõ ràng rằng: (a) Điều Khoản Lái Xe này không phải là Điều khoản lao động, cũng không tạo lập mối quan hệ lao động (kể cả dưới khía cạnh của luật lao động, luật thuế hoặc pháp luật về an sinh xã hội), giữa VATO.EC và Lái xe, cũng không dẫn đến việc Lái xe được VATO.EC thuê với tư cách là một nhân viên hoặc được coi là một nhân viên; và (b) không có mối quan hệ liên doanh, đối tác hoặc đại lý thiết lập và tồn tại giữa VATO.EC và Lái xe. Lái xe không có thẩm quyền ràng buộc VATO.EC và Lái xe cam kết không tự cho mình là người lao động, đại lý, nhân viên hoặc đại diện của VATO.EC.

8.2 Lái xe thừa nhận rằng VATO.EC không, và không tìm cách, thực hiện mọi quyền kiểm soát chung đối với Lái xe và các hoạt động của Lái xe. Lái xe có toàn quyền quyết định chấp nhận hoặc từ chối bất kỳ yêu cầu nào về Dịch Vụ Vận Tải thông qua Ứng Dụng Tài Xế và quyết định khoảng thời gian Lái xe muốn sử dụng Dịch Vụ. Nếu Lái xe không còn muốn sử dụng Dịch Vụ, Lái xe có thể quyết định ngừng sử dụng bất kỳ lúc nào. Lái xe có toàn quyền quyết định có nên sử dụng Dịch Vụ hay không. Lái xe cũng hoàn toàn tùy ý tự do tham gia bất kỳ nghề nghiệp hoặc hoạt động kinh doanh nào mà Lái xe lựa chọn.

8.3 Nếu, bất kể điều 8.1 và 8.2, Lái xe được coi là người lao động, đại lý, nhân viên hoặc đại diện của VATO.EC theo quy định bắt buộc của Luật Áp Dụng, Lái xe đồng ý rằng mọi khoản thanh toán được trả cho Lái xe được xem là đã bao gồm cả: (a) khoản an sinh xã hội; (b) khoản đóng bảo hiểm và phí bảo hiểm, khoản đóng góp và phí bảo hiểm bảo hiểm lao động, khoản đóng góp quỹ tiết kiệm bắt buộc của chính phủ và khoản đóng góp tương đương; và (c) các khoản tiền tương đương với tất cả các loại thuế (bao gồm nhưng không giới hạn thuế thu nhập) mà Lái xe phải nộp cho các khoản phải đóng đó; và (d) các khoản phải đóng hoặc các khoản nghĩa vụ tương đương hoặc tương tự tại bất kỳ vùng tài phán nào, trong mỗi trường hợp, VATO.EC có thể phải thanh toán theo quy định bắt buộc của Luật Áp Dụng.

9. Tài chính

Tài Khoản ngân hàng

9.1 Lái xe đồng ý rằng Lái xe đã mở và sẽ duy trì một Tài Khoản tiền nội tệ với một ngân hàng ở Việt Nam.

Ứng Dụng Tài Xế

9.2 Khoản thanh toán cho việc Lái xe sử dụng Dịch Vụ sẽ được thực hiện theo điều 9.8. Lái xe được phép tải xuống và/hoặc sử dụng miễn phí Ứng Dụng Tài Xế để nhận Dịch Vụ.

Cước Phí Người Dùng

9.3 Lái xe được quyền thu một khoản phí từ Người Dùng đối với Dịch Vụ Vận Tải, khoản phí này có thể bao gồm:

9.3.1 Khoản phí áp dụng đối với từng trường hợp sử dụng Dịch Vụ Vận Tải;

9.3.2 Mọi khoản phí cầu đường, phí sử dụng đường bộ, lệ phí đậu xe và phí vào tòa nhà hoặc khu vực mà Lái xe phải gánh chịu khi Người Dùng hoặc hàng hóa đang chở trên Xe trong thời gian (nhưng không bao gồm thời điểm trước khi hoặc sau khi) cung cấp Dịch Vụ Vận Tải (và không được cộng thêm bất kỳ khoản tiền nào vào những khoản phí này);

9.3.3 Mọi khoản phí hủy dịch vụ liên quan;

9.3.4 Mọi khoản thuế áp dụng được tính theo quy định của Luật Áp Dụng; và

9.3.5 Mọi khoản tiền khác mà Người Dùng phải trả cho Lái xe theo quy định VATO.EC,

9.4 VATO.EC có thể cập nhật cơ sở tính Cước Phí Người Dùng thông qua Ứng Dụng Tài Xế vào bất kỳ thời điểm nào theo toàn quyền quyết định của VATO.EC. Mọi việc cập nhật cơ sở tính cước phí như vậy sẽ được thông báo đến Lái xe. Mọi Cước Phí Người Dùng vào hoặc sau ngày cập nhật có hiệu lực sẽ được tính theo cơ sở tính cước phí đã được cập nhật.

9.5 Lái xe xác nhận và đồng ý rằng trong phạm vi được Luật Áp Dụng cho phép, VATO.EC có thể điều chỉnh hoặc hủy Cước Phí Người Dùng phải thanh toán liên quan đến từng trường hợp sử dụng Dịch Vụ Vận Tải cụ thể trong phạm vi hợp lý.

9.6 Lái xe xác nhận và đồng ý rằng VATO.EC thay mặt Lái xe thiết lập cước phí dịch vụ theo công thức chung của VATO.EC

9.6 Người Dùng có thể lựa chọn thanh toán Cước Phí Người Dùng bằng tiền mặt hoặc bằng Tài Khoản FUTAPAY, như sau:

9.6.1 đối với trường hợp thanh toán bằng tiền mặt, Người Dùng sẽ thanh toán Cước Phí Người Dùng trực tiếp cho Lái xe; và

9.6.2 đối với mọi trường hợp thanh toán bằng Tài Khoản FUTAPAY, khoản tiền Cước Phí Người Dùng sẽ được ghi có vào Tài Khoản FUTAPAY của Lái xe thông qua Ứng Dụng Tài Xế.

Thanh toán Ưu đãi

9.7 VATO.EC có thể, theo toàn quyền quyết định của mình, đưa ra các chương trình ưu đãi dựa trên việc Lái xe đáp ứng các tiêu chí đã được quy định cụ thể và tuân thủ các điều kiện đã được xác định cụ thể. Lái xe có thể quyết định có tham gia chương trình ưu đãi hay không. Nếu Lái xe quyết định tham gia, các khoản thanh toán ưu đãi sẽ được thực hiện với điều kiện Lái xe đáp ứng tất cả các tiêu chí đã được quy định cụ thể và tuân thủ tất cả các điều kiện đã được xác định cụ thể, đáp ứng yêu cầu hợp lý của VATO.EC. Nếu Lái xe không đáp ứng điều kiện và yêu cầu như vậy, Lái xe sẽ không được quyền hưởng các lợi ích của các chương trình ưu đãi tương ứng. Nếu Lái xe nhận được khoản thanh toán ưu đãi, số tiền thanh toán sẽ được ghi có vào Tài Khoản VAOPAY của Lái xe.

Phí Dịch Vụ

9.8 VATO.EC sẽ nhận khoản phí dịch vụ bằng một tỷ lệ phần trăm nhất định trong Cước Phí Người Dùng (để làm rõ, khoản phí này không bao gồm mọi khoản phí cầu đường, phí sử dụng đường bộ, lệ phí đậu xe hoặc phí vào tòa nhà hay khu vực), và mọi khoản phí hủy dịch vụ mà Lái xe nhận được hoặc phải thu, trên cơ sở mỗi giao dịch, như là khoản thanh toán cho việc Lái xe sử dụng Dịch Vụ (“Phí Dịch Vụ”). Phí Dịch Vụ sẽ bao gồm Thuế Giá Trị Gia Tăng). Phí Dịch Vụ không được hoàn lại. Tỷ lệ phần trăm liên quan sẽ được tính qua Dịch Vụ vào từng thời điểm và có thể được VATO.EC áp dụng bất kỳ lúc nào. VATO.EC có thể cập nhật cơ sở tính Phí Dịch Vụ thông qua Dịch Vụ vào bất kỳ thời điểm nào theo toàn quyền quyết định của VATO.EC. Mọi việc cập nhật cơ sở tính phí như vậy sẽ được thông báo đến Lái xe. Mọi Phí Dịch Vụ phải được VATO.EC thanh toán vào hoặc sau ngày cập nhật có hiệu lực sẽ được tính theo cơ sở tính cước phí đã được cập nhật. Như là một phần của Dịch Vụ, Hệ thống sẽ tạo biên nhận cho từng giao dịch cung cấp Dịch Vụ Vận Tải thay mặt Lái xe, lập chứng từ Cước Phí Người Dùng mà Người Dùng phải trả trong mỗi giao dịch.

9.9 VATO.EC sẽ khấu trừ Phí Dịch Vụ, cũng như bất kỳ khoản tiền nào mà Lái xe phải thanh toán cho VATO.EC và bất kỳ khoản tiền nào khác mà VATO.EC phải giữ lại hoặc khấu trừ từ Tài Khoản FUTAPAY của Lái xe theo quy định.

9.10 Lái xe xác nhận và đồng ý rằng VATO.EC có thể:

9.10.1 yêu cầu Lái xe duy trì một khoản tiền ở một ngưỡng nhất định trong Tài Khoản FUTAPAY của Lái xe, được VATO.EC toàn quyền xác định và quy định cụ thể vào từng thời điểm;

9.10.2 khấu trừ hoặc bù trừ vào các khoản phải trả cho Lái xe (bao gồm Cước Phí Người Dùng) bất kỳ số tiền nào mà Lái xe phải thanh toán cho VATO.EC (bao gồm cả Phí Dịch Vụ, số tiền bồi thường thiệt hại); và

9.10.3 khóa Tài Khoản, đình chỉ việc xử lý bất kỳ giao dịch nào khi VATO.EC tin tưởng một cách hợp lý rằng giao dịch đó có thể là gian lận, bất hợp pháp hoặc có thể liên quan đến bất kỳ hoạt động tội phạm nào hoặc khi VATO.EC có cơ sở tin tưởng một cách hợp lý rằng Lái xe hoặc Người Dùng vi phạm Điều Khoản Lái Xe này hoặc các Chính Sách. Trong trường hợp đó, Lái xe không được có bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện nào đối với VATO.EC đối với mọi việc khóa Tài Khoản, giữ lại, trì hoãn, đình chỉ hoặc hủy bỏ bất kỳ khoản thanh toán nào cho Lái xe, và vì mục đích này, VATO.EC sẽ được quyền khấu trừ bất kỳ khoản tiền nào từ Tài Khoản FUTAPAY của Lái xe.

Thuế

9.11 Điều Khoản Lái Xe này phải tuân theo mọi khoản thuế, thuế quan, phí, lệ phí và/hoặc chi phí áp dụng, bất kể bằng loại tiền tệ nào, có thể có hiệu lực và liên quan đến mọi khoản thuế áp dụng trong tương lai có thể được ban hành bất kỳ thời điểm nào.

9.12 Lái xe đồng ý rằng Lái xe tự chịu trách nhiệm về thuế thu nhập của riêng Lái xe phát sinh từ việc Lái xe thực hiện Dịch Vụ Vận Tải. Lái xe đảm bảo rằng Lái xe sẽ thực hiện các nghĩa vụ cần thiết được áp dụng bởi cơ quan thuế hoặc cơ quan quản lý có thẩm quyền liên quan đến việc kê khai thu nhập của Lái xe và nộp các khoản thuế trên thu nhập đó.

9.13 Lái xe đồng ý rằng VATO.EC toàn quyền quyết định kê khai, thu và/hoặc nộp mọi khoản thuế có liên quan thay mặt Lái xe theo quy định pháp luật, chính sách và thông báo tất cả thông tin cần thiết hoặc có liên quan cho cơ quan thuế hoặc cơ quan quản lý có thẩm quyền vì các mục đích nêu trên. Trong phạm vi được ủy quyền hoặc cho phép theo Luật Áp Dụng, VATO.EC sẽ được quyền giữ lại hoặc khấu trừ bất kỳ khoản tiền nào từ Tài Khoản FUTAPAY của Lái xe nhằm mục đích kê khai, thu và/hoặc nộp mọi khoản thuế có liên quan thay mặt Lái xe.

9.14 Lái xe đồng ý thực hiện mọi công việc và hành động cần thiết và theo yêu cầu của Luật Áp Dụng để cho phép, hỗ trợ và/hoặc giúp VATO.EC khiếu nại hoặc xác định mọi khoản chi phí đầu vào áp dụng, khoản bù trừ, chiết khấu hoặc hoàn lại đối với bất kỳ khoản thuế nào đã nộp hoặc phải nộp liên quan đến Dịch Vụ.

10. Bảo đảm, bồi thường và trách nhiệm pháp lý

10.1 Bồi thường

Lái xe phải bảo vệ, bồi thường và đảm bảo cho VATO.EC không bị tổn hại đối với mọi khiếu nại, phí tổn, thiệt hại, tổn thất, nghĩa vụ và chi phí (bao gồm phí tổn và chi phí luật sư) phát sinh từ hoặc liên quan đến:

10.1.1 việc Lái xe vi phạm bất kỳ quy định nào của Điều Khoản Lái Xe này hoặc bất kỳ Luật Áp Dụng nào;

10.1.2 việc cung cấp Dịch Vụ Vận Tải của Lái xe;

10.1.3 việc sử dụng Dịch Vụ của Lái xe;

10.1.4 thuế và nghĩa vụ thuế, thuế quan, thuế áp dụng, khiếu nại và khoản phạt áp dụng đối với Lái xe liên quan đến thu nhập của riêng Lái xe phát sinh từ việc Lái xe thực hiện Dịch Vụ Vận Tải hoặc phát sinh từ việc Lái xe không tuân thủ nghĩa vụ thuế của Lái xe;

Cơ sở mà Dịch Vụ được cung cấp

10.2 Dịch Vụ được cung cấp “như hiện trạng” và “như hiện có”. Trong phạm vi tối đa được Luật Áp Dụng cho phép, VATO.EC không đưa ra các tuyên bố, cam đoan và bảo đảm, cho dù là rõ ràng, ngụ ý hoặc pháp định, trừ khi được nêu rõ trong Điều Khoản Lái Xe này, bao gồm bất kỳ bảo đảm nào về khả năng tiêu thụ, sự phù hợp cho một mục đích cụ thể, sự cẩn trọng và kỹ năng hợp lý và việc không vi phạm.

10.3 Không giới hạn điều 10.3, VATO.EC không tuyên bố, cam đoan, bảo đảm hoặc bảo hành về độ tin cậy, kịp thời, chất lượng, sự phù hợp hoặc tính khả dụng của Dịch Vụ, hoặc rằng Dịch Vụ sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi, hoặc sẽ tương thích với bất kỳ phần cứng, phần mềm, hệ thống hoặc dữ liệu nào khác, hoặc rằng bất kỳ dữ liệu nào đều chính xác hoặc tin cậy. VATO.EC không đảm bảo chất lượng, sự phù hợp, sự an toàn hoặc năng lực của các bên cung cấp thứ ba. VATO.EC không đảm bảo rằng việc Lái xe sử dụng Dịch Vụ sẽ tạo ra bất kỳ số lượng yêu cầu tối thiểu nào cho Dịch Vụ Vận Tải hoặc bất kỳ Cước Phí Người Dùng tối thiểu nào cho Lái xe. Dịch Vụ có thể bị hạn chế, chậm trễ và các sự cố khác vốn có trong việc sử dụng internet và truyền thông điện tử bao gồm thiết bị do Lái xe hoặc Người Dùng bị lỗi, không kết nối được, ngoài phạm vi phủ sóng, bị tắt hoặc không hoạt động. VATO.EC không chịu trách nhiệm về mọi chậm trễ, không giao hàng, thiệt hại hoặc tổn thất do các sự cố như vậy.

Loại trừ và giới hạn trách nhiệm

10.4 Không có nội dung nào trong Điều Khoản Lái Xe này giới hạn hoặc loại trừ trách nhiệm của một bên về tình trạng tử vong hoặc thương tích cá nhân do sơ suất của bên đó, do hành vi gian lận hoặc về bất kỳ trách nhiệm nào khác trong trường hợp không được giới hạn hoặc không được loại trừ theo Luật Áp Dụng.

10.5 Trong phạm vi tối đa được Luật Áp Dụng cho phép, VATO.EC sẽ không chịu trách nhiệm về:

10.5.1 những thiệt hại gián tiếp, không chủ ý, mang tính răn đe hoặc phát sinh do hậu quả;

10.5.2 mất quyền sử dụng, mất lợi nhuận, mất dữ liệu, mất hoạt động kinh doanh, mất uy tín, mất cơ hội kinh doanh; và

10.5.3 thương tích cá nhân hoặc thiệt hại tài sản, phát sinh từ, liên quan đến hoặc có liên hệ với Dịch Vụ hoặc Thỏa Thuận này, cho dù theo Điều Khoản Lái Xe, thiệt hại ngoài Điều Khoản Lái Xe, vi phạm nghĩa vụ pháp định hoặc các hình thức khác.

10.6 Bất kỳ khiếu nại nào của Lái xe đối với VATO.EC theo hoặc liên quan đến Dịch Vụ hoặc Điều Khoản Lái Xe này phải được thông báo cho VATO.EC trong vòng một năm sau khi sự việc phát sinh khiếu nại đó xảy ra, nếu không được thông báo trong vòng một năm đó (trong phạm vi tối đa được Luật Áp Dụng cho phép) Lái xe sẽ mất bất kỳ quyền và biện pháp khắc phục nào mà Lái xe có được đối với khiếu nại đó.

11. Thời hạn và chấm dứt

11.1 VATO.EC có thể chấm dứt hợp tác và thanh lý hợp đồng với Lái xe:

11.1.1 ngay lập tức, dù kèm theo hoặc không kèm theo thông báo, nếu Lái xe vi phạm bất kỳ điều nào trong Điều Khoản Lái Xe này.

11.1.2 ngay lập tức, dù kèm theo hoặc không kèm theo thông báo, nếu Lái xe vi phạm bất kỳ thỏa thuận nào khác với VATO.EC.

11.1.3 Đối với những Tài Khoản không hoạt động trong vòng 03 (ba) tháng và đã hết số dư trong Tài Khoản FUTAPAY thì hợp đồng giữa lái xe và VATO.EC sẽ tự động thanh lý.

11.2 Khi Điều Khoản Lái Xe này chấm dứt hoặc hết hạn vì bất kỳ lý do gì, Lái xe phải:

11.2.1 lập tức xóa và gỡ bỏ hoàn toàn Ứng Dụng Tài Xế khỏi Thiết Bị Di Động của Lái xe;

11.2.2 lập tức ngừng sử dụng Dịch Vụ (trừ trường hợp Lái xe được phép sử dụng Ứng Dụng Người Dùng với tư cách là Người Dùng theo Điều Khoản Sử Dụng của Người Dùng VATO.EC); và

11.2.3 thanh toán bất kỳ khoản tiền nào còn nợ VATO.EC, VATO.EC sẽ được quyền khấu trừ khoản tiền có liên quan từ Tài Khoản FUTAPAY của Lái xe.

11.2.4 không được rút tiền nếu đang vi phạm quy định theo Điều Khoản Lái Xe này, các Chính sách và chưa hoàn tất các thủ tục xử lý.

11.3 Đối với các lái xe đã thu 50.000 đồng khi thanh lý Tài Khoản thì khi kích hoạt lại sẽ được VATO.EC tặng 50.000 đồng vào Tài Khoản FUTAPAY của lái xe.

12. Thu phí quản lý Tài Khoản

12.1 VATO.EC thu phí quản lý Tài Khoản hàng tháng đối với lái xe với mức phí là 100.000 (một trăm nghìn) đồng/ tháng.

Đối với lái xe hoạt động trong vòng 01 (một) tháng gần nhất và có nhận chuyến thì sẽ miễn phí thu phí quản lý Tài Khoản của tháng đó.

12.2 Đối với lái xe có tỷ lệ hủy chuyến, bỏ trôi chuyến cao thì VATO.EC sẽ bắt buộc thu phí quản lý Tài Khoản. Tỷ lệ hủy chuyến, bỏ trôi chuyến này do VATO.EC quyết định.

13. Quyền bảo mật

13.1 Lái xe đồng ý và chấp thuận việc VATO.EC sử dụng và xử lý thông tin cá nhân của Lái xe như được nêu trong Chính Sách Bảo Mật, được sửa đổi bổ sung vào từng thời điểm.

13.2 Lái xe có quyền truy cập bất kỳ thông tin cá nhân nào liên quan đến Dịch Vụ, Lái xe đồng ý xử lý thông tin theo Luật Áp Dụng, các Chính Sách (gồm cả Chính Sách Bảo Mật) và hướng dẫn của VATO.EC. Không giới hạn, khi sử dụng Dịch Vụ, Lái xe có thể truy cập một số Thông Tin Người Dùng nhất định. Lái xe đồng ý rằng việc Lái xe sử dụng Thông Tin Người Dùng đó sẽ bị giới hạn nghiêm ngặt trong phạm vi sử dụng khi cần thiết để thực hiện Dịch Vụ Vận Tải theo Thỏa Thuận này. Không giới hạn, Lái xe phải bảo mật Thông Tin Người Dùng và không được chia sẻ Thông Tin Người Dùng với bất kỳ người nào khác, và không giữ lại bản sao Thông Tin Người Dùng, hoặc sử dụng Thông Tin Người Dùng cho bất kỳ mục đích nào khác.

 

14. Tranh chấp

14.1 Điều Khoản Lái Xe này (và mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Điều Khoản Lái Xe này sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp Việt Nam.

14.2 Nếu phát sinh tranh chấp mà không thể tự thỏa thuận và thương lượng để giải quyết tranh chấp thì bất cứ bên nào cũng có quyền khởi kiện tại Tòa án nhân dân nơi VATO.EC đặt trụ sở để giải quyết có thẩm quyền để giải quyết theo luật định.

15. Điều khoản chung

15.1 Điều Khoản Lái Xe này có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2020 và được áp dụng đối với tất cả Lái xe (bao gồm cả Lái xe đăng ký Tài Khoản trước khi Điều Khoản Lái Xe có hiệu lực).

15.2 VATO.EC sẽ không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ hoặc việc không thực hiện do các nguyên nhân ngoài tầm kiểm soát hợp lý của VATO.EC.

15.3 Lái xe không được tiết lộ cho bất kỳ người nào vào bất cứ lúc nào mọi thông tin bảo mật liên quan đến kinh doanh, công việc, khách hàng hoặc nhà cung cấp của VATO.EC.

15.4 VATO.EC có toàn quyền sửa đổi Điều Khoản Lái Xe này vào từng thời điểm. VATO.EC sẽ nỗ lực hợp lý để thông báo cho Lái xe về bất kỳ thay đổi quan trọng nào đối với Điều Khoản Lái Xe này; tuy nhiên Lái xe đồng ý rằng Lái xe có trách nhiệm xem xét Điều Khoản Lái Xe này thường xuyên và việc Lái xe tiếp tục sử dụng Dịch Vụ sẽ được xem là sự chấp nhận của Lái xe đối với các sửa đổi.

15.5 Quyền của mỗi bên theo Điều Khoản Lái Xe này có thể được thực thi thường xuyên khi cần thiết, được cộng dồn và không loại trừ các quyền hoặc biện pháp khắc phục được pháp luật quy định và chỉ có thể được từ bỏ bằng văn bản một cách cụ thể. Sự chậm trễ trong việc thực thi hoặc việc không thực thi bất kỳ quyền nào không phải là sự từ bỏ quyền đó.

15.6 Điều Khoản Lái Xe này là toàn bộ thỏa thuận và hiểu biết của các bên liên quan đến chủ đề của Điều Khoản Lái Xe này và thay thế mọi thỏa thuận hoặc hiểu biết trước đây giữa các bên liên quan đến nội dung chủ đề đó và được xem như hợp đồng điện tử được giao kết giữa Các Bên. Khi ký kết Điều Khoản Lái Xe này, các bên không dựa vào bất kỳ tuyên bố, cam đoan, bảo đảm, hiểu biết, cam kết, hứa hẹn hoặc đảm bảo của bất kỳ người nào trừ khi được nêu rõ trong Điều Khoản Lái Xe này. Mỗi bên từ bỏ một cách không hủy ngang và vô điều kiện tất cả các khiếu nại, quyền và biện pháp khắc phục mà mỗi bên có thể có liên quan đến bất kỳ điều nào đã nói ở trên nếu không có quy định tại điều này. Không có nội dung nào trong thỏa thuận này loại trừ trách nhiệm về gian lận hoặc bất kỳ trách nhiệm nào khác mà không được giới hạn hoặc được loại trừ theo Luật Áp Dụng.

15.7 Lái xe không được chuyển nhượng, chuyển quyền sử dụng lại, chuyển giao hoặc định đoạt theo hình thức khác bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào của Lái xe theo Điều Khoản Lái Xe này mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của VATO.EC.

15.8 Nếu bất kỳ Tòa án hoặc cơ quan thẩm quyền nào xác định rằng bất kỳ phần nào của Điều Khoản Lái Xe này là bất hợp pháp, không hợp lệ hoặc không có hiệu lực thi hành theo Luật Áp Dụng thì các phần còn lại của Điều Khoản Lái Xe này sẽ vẫn duy trì hiệu lực đầy đủ và các điều khoản bất hợp pháp, không hợp lệ hoặc không có hiệu lực thi hành đó sẽ được thay thế bằng điều khoản hợp pháp, hợp lệ và có hiệu lực thi hành và, trong phạm vi tối đa có thể, điều khoản này có hiệu lực tương đương với phần được thay thế của Điều Khoản Lái Xe này.

15.9 Một chủ thể không phải là một bên của Điều Khoản Lái Xe này sẽ không có quyền dựa vào hoặc thi hành bất kỳ điều khoản nào của Điều Khoản Lái Xe này.

15.10 VATO.EC có thể thông báo cho Lái xe bằng một thông báo chung được đăng trên Ứng Dụng Tài Xế hoặc thông qua Dịch Vụ hoặc gửi đến địa chỉ email của Lái xe được nêu trong Tài Khoản của Lái xe.